RODO

Liczba odwiedzających: 168
Klauzula informacyjna

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wyszkowie (07-202), przy ul. Świętojańskiej 82A, które reprezentuje Dyrektor. NIP: 7621774575, REGON: 550720369. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty mailowej sekretariat@pcpr-wyszkow.pl  lub pod numerem telefonu: 29 742 85 22.
 2. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych, z którym  może  Pani/Pan  skontaktować  się za  pomocą  adresu  e-mail: iod@odokancelaria.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ściśle określonym zakresie jest wykonywanie zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz udzielonych zgód; w szczególności przyznawanie i udzielanie świadczeń z pomocy społecznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. gdy jest to niezbędne do wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  2. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO);
  3. gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO);
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  5. jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy  polityczne,  przekonania  religijne  lub  światopoglądowe,  przynależność  do  związków zawodowych,  lub  będą  danymi  genetycznymi,  danymi  biometrycznymi  lub danymi  dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a), b), g), h), lub j) RODO.
 5. Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z których wynikają zadania i obowiązki nałożone na Administratora.
 6. Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:
  1. niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie przez obowiązujące przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy;
  2. dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odokancelaria.pl
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. uczestnikom oraz stronom postępowania administracyjnego;
  2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; 
  3. kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;
  5. upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek. 
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.