Karta Polaka

Liczba odwiedzających: 186

Udzielanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się w Rzeczypospolitej Polskiej


Osobom osiedlającym się w Polsce, którym w drodze decyzji wojewoda przyznał świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, Starosta właściwy dla miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 07-202 Wyszków, ul. Świętojańska 82B, tel. 29 742 85 22, e-mail: sekretariat@pcpr-wyszkow.pl.

Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie właściwego urzędu/banku lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez osobę posiadającą Kartę Polaka.

Osoby, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, zamieszkałych na terenie Powiatu Wyszkowskiego prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia o wyborze formy wypłaty świadczenia i jego złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82B, pokój nr 6, bądź przesłanie pocztą na ww. adres. 

Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Oświadczenie o wyborze formy wypłaty świadczenia

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka)