Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

          logotypy

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju epidemii COVID-19 oraz potrzebą pomocy w organizacji zdalnego nauczania, Powiat Wyszkowski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Środki przeznaczone na realizację projektu dla Powiatu Wyszkowskiego wynoszą:

249 775, 00 złotych.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego.

Czas realizacji projektu lipiec-listopad 2020.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 poprzez:

 • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego/multimedialnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
 • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek oraz zakup środków dezynfekcyjnych),
 • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Powiat Wyszkowski w ramach Projektu zakupił: 50 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 35 sztuk drukarek, 7 sztuk oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością, oraz wyposażenie 7 miejsc do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ww. asortyment zostanie użyczony do bezpłatnego korzystania: wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne jednorazowe – 2 590 szt., rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 12 950 szt., płyn dezynfekcyjny – 470 litrów, zostaną nieodpłatnie przekazane wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia oraz ich opiekunom.

Z wygospodarowanych oszczędności zostaną dodatkowo zakupione 3 laptopy z oprogramowaniem,  4 drukarki oraz wyposażenie do organizacji jednego miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.

            Na terenie Powiatu Wyszkowskiego ww. pomocą zostaną objęte 74 rodziny zastępcze i 2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Wyszkowie. 

 

Drukuj E-mail

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora PCPR w Wyszkowie dzień 14 sierpna 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Konkurs grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Informujemy, że został ogłoszony przez PFRON konkurs grantowy służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowany ze środków unijnych.

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 22 czerwca do 21 sierpnia (do godziny 14:00) br.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/

Drukuj E-mail

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

pfron logo

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że Powiat Wyszkowski podpisał w dniu 08.06.2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę w sprawie realizacji  Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III będzie udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od marca 2020 r. Warunkiem otrzymania w/w dofinansowania jest wypełnienie wniosku.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat i są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

UWAGA !! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82 A, 07-202 Wyszków, tel. 29 742-85-22 wew. 13.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl .

Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III dostępny na stronie: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/zywiol_sytuacje_kryzysowe/2020-07-23_uaktualnienie/5-Zal_3_do_Kierunkow_dzialan_WNIOSEK_Modul_III_uaktualniony_21_07_2020.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download lub na stronie www.pcpr-wyszkow.pl w zakładce Formularze i druki do pobrania.

Drukuj E-mail

Projekt „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”

Stowarzyszenie „Na Całe Życie” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy serdecznie zapraszają do współpracy w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowiecki program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób chorujących psychicznie i osób w kryzysie, zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób w kryzysie oraz wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drukuj E-mail

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2020

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej opiece nad dziećmi.

Życzymy wielu sił, zrozumienia i wytrwałości w wypełnianiu tej niezwykłej misji, jaką jest rodzicielstwo zastępcze oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych radosnych chwil. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 26 maja 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie prowadzić bezpośrednią obsługę interesantów wewnątrz budynku.
W miarę możliwości uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne (tel. 29 742 85 22 lub 29 742 85 23) umawianie się na wizytę.
Po wejściu do budynku prosimy kierować się bezpośrednio na salę konferencyjną (pokój nr 9), gdzie będzie odbywać się obsługa interesantów. Tam również będzie dostępny płyn do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscu publicznym. W wejściu do budynku w dalszym ciągu umieszczona jest skrzynka na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Drukuj E-mail

Zawieszenia dokonywania ocen sytuacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w związku z art. 15 zzzzzk ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianie się wirusa Sars-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), Starosta Powiatu Wyszkowskiego w dniu 08 maja 2020 r. wydał Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz dokonywania ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W związku z powyższym informujemy, że oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, określone w Dziale III Rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) będą ponownie dokonywane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz dokonywania ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Drukuj E-mail

Komunikat

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zawiesza do odwołania kontakty z dziećmi odbywające się w pokoju spotkań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Barbary Czyż

Z przykrością i żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Barbary Czyż wieloletniego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Wyrazy współczucia dla męża Pana Mariana Czyża i rodziny składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Dyżury pracowników PCPR

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie będą pełnili dyżury pod numerami telefonów: 29 742 85 22 (w godzinach 7.30 – 16.00) oraz 515 257 059 (od 16.00 do 19.00 i w weekendy od 7.30 do 19.00), w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się na terytorium Polski koronawirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie PCPR. Interesantów przyjmujemy tylko w sprawach pilnych i koniecznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym (29 742 85 22, 29 742 85 23). 

W wejściu do siedziby PCPR umieszczono skrzynkę na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a)    placówkach wsparcia dziennego;
b)    centrach integracji społecznej;
c)    klubach integracji społecznej;
d)    dziennych domach i klubach seniora;
e)    środowiskowych domach samopomocy;
f)    warsztatach  terapii zajęciowej.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Drukuj E-mail

Komunikat - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanym w 2020 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:
1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne
2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 270.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2020 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;
6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane do dnia 21 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2020 r. w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

 • Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45
 • Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech