Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Uncategorised

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie został wyznaczony Pan Michał Przychodzki.
 
Kontakt
Michał Przychodzki - Koordynator do spraw dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. Świętojańska 82B

07-202 Wyszków

tel.: 29 742 85 22 wew. 15
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Większość zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Niektóre odsyłacze nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Przychodzki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 742 85 22 wew. 15.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie usytuowane jest w budynku należącym do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 82B.
 2. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. W budynku na parterze obok pokoju nr 6 jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 11. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.

Drukuj E-mail

Zaproszenie do Projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Zapraszamy Państwa do współpracy  w pilotażowym projekcie realizowanym wspólnie  z PFRON -em:

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt będzie realizowany w ośrodku:

- Centrum Rehabilitacji – „Obok Lasu” w Grębiszewie k/ Mińska Mazowieckiego, ul. Rozwojowa 79 dla osób niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,

- Cele projektu:

Opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.        

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia lub niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej.

Grupy docelowe :

- osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;

- osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym ,które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Kompleksowa rehabilitacja –główne założenia modelu

 

Rehabilitacja kompleksowa, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej równolegle w trzech modułach:

-zawodowym :mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

- psychospołecznym : mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

- medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu aktywności zawodowej.

Zakres wsparcia:

 1. Dwutygodniowy okres próbny w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, w trakcie którego będą przeprowadzone następujące działania:
 2. a) ocena kompetencji zawodowych w oparciu o klasyfikację ICF, prowadzona przez zespół ORK oraz Centralnego Instytutu Pracy –Państwowego Instytutu Badawczego.
 3. b) opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który będzie zawierał ścieżkę prowadzenia rehabilitacji, czyli formy i metody realizacji rehabilitacji kompleksowej nastawionej na przywracanie lub rozwój jego zdolności psychospołecznych i fizycznych oraz umiejętności zawodowych istotnych z punktu widzenia konkretnego zawodu.
 4. c) zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów: medycznego, zawodowego oraz psychospołecznego.
 5. d) podpisanie zgodny na realizację IPR, stanowiącej umowę na realizację rehabilitacji kompleksowej.

 

 1. Cykl rehabilitacyjny prowadzony w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, na bazie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, składający się z trzech modułów:

a)Moduł medyczny

b)Moduł zawodowy

c)Moduł psychospołeczny

Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:30 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. ORK zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji wsparcia (w tym szkoleniowe i piśmienne).

 1. Wsparcie po rehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK -ORK zapewnia uczestnikowi po opuszczeniu Ośrodka wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/ psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.
 1. Świadczenia towarzyszące –w takcie pobytu w ORK Uczestnik ma zapewnione:
 • osoby przebywające w trybie stacjonarnym:

-noclegi w pokojach 1-2 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,

-zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu, a także zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie z regulaminem  zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).

 • osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:

-wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,

-zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).

 • osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:

-dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w wypadku pobytu niestacjonarnego,

-opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.

Drukuj E-mail

Karta Polaka

Informacja dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce

INFORMUJEMY cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, że:

1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Starosta składa wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 07-202 Wyszków, ul. Świętojańska 82A, tel. 29 742 85 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Decyzja wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.

3. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie właściwego urzędu/banku lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.

4. Cudzoziemców, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, zamieszkałych na terenie Powiatu Wyszkowskiego prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia o wyborze formy wypłaty świadczenia i jego złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82A, pokój nr 6, bądź przesłanie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętojańska 82 A
07-202 Wyszków

5. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Drukuj E-mail

Prawnik

W ramach poradnictwa specjalistycznego prawnik nieodpłatnie świadczy pomoc prawną poprzez:

        • udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

Uwaga!

Niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem telefonu: 29 742 85 22.

 

Drukuj E-mail

Linki

 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

 Urząd Miejski w Wyszkowie

 Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie

 Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 Samorząd Województwa Mazowieckiego

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 Wszystko o rodzinie w jednym miejscu strona przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 Portal dla osób niepełnosprawnych

 IPON - Internetowy portal osób niepełnosprawnych

 Portal organizacji pozarządowych

 Portal Pomocy Społecznej

 Serwis Informacyjny Domów Pomocy Społecznej

 Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”

 

Drukuj E-mail

Psycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizując zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego zatrudnia - specjalistę psychologa.

 • Konsultacje z psychologiem trwają około 45 minut; istnieje możliwość konsultacji telefonicznych;
 • Numer telefonu kontaktowego: 29 742 85 22 wew. 17
 • W razie odwołania spotkania prosimy o kontakty telefoniczny najpóźniej w dzień poprzedzający wizytę pod wyżej wskazanym numerem telefonu. Niniejszym informujemy, iż pierwszeństwo przy zapisach mają przede wszystkim rodziny zastępcze będące pod specjalistyczną opieką PCPR, wychowankowie rodzin zastępczych oraz kandydaci ubiegający się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.
   

Za działania priorytetowe w realizacji uznano:

 • Udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenia terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i/lub małoletnich umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszkowskiego;
 • Wspieranie rodzin zastępczych borykających się z problemami w tym min. problemami opiekuńczo-wychowawczymi; wspieranie rodzin zastępczych uwzględniające konsultacje indywidualnych przypadków w środowisku;
 • Sporządzanie opinii psychologicznych według potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami i innymi instytucjami oraz podmiotami w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej;
 • Przeprowadzenia badań oraz sporządzenie stosownej opinii psychologicznej dla kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej na terenie Powiatu Wyszkowskiego;
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej;

 

Przyjmowanie interesantów (z terenu Powiatu Wyszkowskiego) i świadczenie im usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w sytuacjach:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Konsultacje psychologa (pokój nr 7):

Wtorek 09.00 – 14.00
Środa 09.00 – 14.00
Czwartek 09.00 – 14.00
Piątek 09.00 – 14.00Drukuj E-mail

Bezpłatne porady prawne w ramach poradnictwa specjalistycznego

W ramach poradnictwa specjalistycznego prawnik nieodpłatnie świadczy pomoc prawną poprzez:

 1. udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

 2. sporządzanie pism procesowych dla interesantów.

Uwaga!

Niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem telefonu: 29 7428522

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przypomina, że w Powiecie Wyszkowskim po raz kolejny realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

c) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości);

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I:

1) Obszar A – Zadanie 2: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu;

2) Obszar B – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3) Obszar C – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, Zadanie 3 i 4: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4) Obszar D: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module II: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy naboru wniosków:

Moduł I: do 30 sierpnia 2015 r.

MODUŁ II: do 10 października 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 (tel. 29 74 285 22 wew. 13) lub ze strony internetowej: www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd - Formularze i druki do pobrania”  

Drukuj E-mail

Podziękowania

W dniu 18.12.2015 r. w Sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Społeczność Stowarzyszenia Monar w Wyszkowie przekazała 25 paczek żywnościowych dla rodzin zastępczych potrzebujących szczególnego wsparcia.

Dzięki Państwa dobroci i zaangażowaniu, przekazane rodzinom zastępczym paczki ubogacą niejeden świąteczny stół.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz pragniemy złożyć życzenia ciepłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2016 roku.

Drukuj E-mail

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B

W styczniu 2014 r. został uruchomiony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B z siedzibą w Wyszkowie przy ulicy Świętojańskiej 89a (II piętro).

Od stycznia 2016 roku prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie Zarząd Powiatu Wyszkowskiego zlecił Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie

PŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim, upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

PŚDS jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Liczba miejsc statutowych w PŚDS wynosi 40 osób.

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie

ul. Świętoajańska 89a
07-200 Wyszków
tel. 22 123 52 02
Kierownik: Joanna Kulesza
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celami działalności Domu są:
 • organizowanie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich naturalnym środowisku;
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym.

Do podstawowych zadań Domu należy:

 • podtrzymywanie i rozwijanie u Uczestników umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • organizowanie dla Uczestników zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z poziomu funkcjonowania i stopnia niepełnosprawności;
 • pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych przez Uczestników.

 

Dom realizuje swoje zadania poprzez:

 • udział Uczestników w zajęciach organizowanych przez Dom;
 • organizację czasu pobytu Uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań;
 • umożliwianie Uczestnikom korzystania ze wszystkich możliwości, które mogą zaistnieć w środowisku lokalnym i przyczynić się do zapewnienia im godziwego miejsca w społeczności, z której się wywodzą, i ich integracji społecznej;
 • współpracę z rodzinami i opiekunami Uczestników Domu.

 

Wniosek o skierowanie do PŚDS w Wyszkowie na pobyt dzienny osoba zainteresowana składa do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania:

 

 

Drukuj E-mail

Domy pomocy społecznej

Na terenie powiatu wyszkowskiego znajdują się trzy domy pomocy społecznej realizujące zadanie powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej:


Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 65
07-221 Brańszczyk
Tel/fax (29) 679-42-20, 742-14-14
www.dpsbranszczyk.pl


Dyrektor Jan Mroczkowski

Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Miesięczna opłata za pobyt mieszkańca wynosi 4 194,47 zł.

DPS jest jednostką organizacyjną powiatu.

  

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie
ul. Wierzbowa 4
07-230 Zabrodzie
tel. (29) 757-12-16
fax (29) 757-13-81
www.dpsniegow.pl/www/index.php       

 

Dyrektor s. Cecylia Lewandowska

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Opłata miesięczna za pobyt mieszkańca wynosi 4 574,67 zł.
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor"

Gaj
ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5
07-230 Zabrodzie
tel/fax (29) 758-25-35
www.fiszor.blogspot.com/


Dyrektor s. Barbara Piotrowska

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Opłata miesięczna za pobyt mieszkańca wynosi 4 540,86 zł.
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie wydaje decyzje o umieszczeniu i opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.
Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

 2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

 2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 3. oświadczenia wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

 4. zaświadczenia lekarskie i dokumentację medyczną;

 5. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.).

 

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu. 

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych wyżej dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

 4. inne osoby.


Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a przypadku osób małoletnich przedstawicie ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:

 3. opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt. 2.
 4. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2021 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2018 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2017 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2016 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 14/15 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2015 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 11/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2014 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/13
Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2013 roku.

Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2012 roku.

Drukuj E-mail

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 1. socjalizacyjnego;
 2. interwencyjnego;
 3. specjalistyczno-terapeutycznego;
 4. rodzinnego.

 

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej obejmują:

 1. zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 2. realizowanie planu pomocy dziecku;
 3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego od 1 września 2016 r. funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze,  których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski:

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DLA DZIECI NR 1 w WYSZKOWIE
ul. Dworcowa 3A
07-200 Wyszków
 

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DLA DZIECI NR 2 w WYSZKOWIE
ul. Dworcowa 3B
07-200 Wyszków
 


Adres do korespondecji:

ul. Świętojańska 89A
07-200 Wyszków
tel.: (29) 757 13 80
tel. interwencyjny: 504523206
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.domdladzieci.pl
Dyrektor: Alicja Małgorzata Zapolska

 

Od dnia 1 marca 2021 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi prowadzonych przez Powiat Wyszkowski wynoszą:
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3A, w wysokości 4 323,76 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 76/100);
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3B, w wysokości 5 110,46 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziesięć złotych 46/100).

 

 

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), również na terenie innych powiatów.

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

 1. przyznanych świadczeń oraz dodatków – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
 2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w jednej z ww. form placówek.

 

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do tej opłaty lub z urzędu, uwzględniając Uchwałę Nr LI/333/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 września 2014 r. może umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Przyznawanie pomocy osobom opuszczającym pieczę zastępczą.

Osobie pełnoletniej, opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki;
  • usamodzielnienie;
  • zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  • zatrudnienia,
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 

Jednym z warunków przyznania pomocy dla osób usamodzielnianych jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozostałe warunki jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie ww. pomocy, reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Osoba pełnoletnia opuszczająca jedną z wyżej wymienionych form opieki całodobowej zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

 

Warunki i kryteria dochodowe jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie ww. pomocy, reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

 

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, rodzice tego dziecka obowiązani są do zwrotu powiatowi kwoty poniesionej opłaty, o której mowa w art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 18 ust. 7 zdanie drugie ww. ustawy Rada Powiatu w Wyszkowie określiła w Uchwale Nr VIII/58/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za dziecko umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.  

 


Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2021 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2020 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2019 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2018 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2017 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 19/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2016 roku. (metryka aktu) - obowiązywało do 31.08.2016 r.

 

Drukuj E-mail

Rodziny zastępcze

Oddzielenie dziecka od rodziny naturalnej musi wynikać z jak najlepiej pojętych interesów dziecka.

 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r., Nr 149, poz. 887). 

Ustawa powstała w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 


Powstała: 

 • dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, 

 • dla dobra rodzinny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.  

W oparciu o założenia powołanej ustawy:
Powiat organizuje rodzinną pieczę zastępczą

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecku przez rodziców Starosta organizuje pieczę zastępczą.

Piecza zastępcza jest to ogół przedsięwzięć o charakterze wychowawczym, socjalnym, organizacyjno-prawnym mających na celu przywrócenie funkcji rodzinom, które z różnych powodów nie sprawują, bądź z przyczyn od nich niezależnych nie są w stanie sprawować pieczy nad dzieckiem.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.

Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.
Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą.

Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Czekamy codziennie:
w godz. 8.00 - 16.00,
tel.: 29 742 85 22

Piecza zastępcza zapewnia:

 1. realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe-dążenie do przysposobienia dziecka,

 2. przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobycia umiejętności społecznych,

 3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. rodzinnej,

 2. instytucjonalnej.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. rodzina zastępcza;

a) spokrewniona;
b) niezawodowa;
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.
2. rodzinny dom dziecka.
 

Rodzina zastępcza – jest to forma sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem, nad którym nie sprawują pieczy rodzice. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka jest pieczą alternatywną wobec rodzicielskiej.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu alimentacyjnego, 

 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 6. przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego potrzeb indywidualnych, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej;

 2. zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń;maluch2.jpg

 3. zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 4. zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;

 5. zaspokaja potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne;

 6. zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ze sąd postanowi inaczej.

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację zadania. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wyszkowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i rodziny zastępczej zawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej lub rodziny zastępczej zawodowej, po przeprowadzeniu oceny kandydatów, na szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Następnie wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełnienia warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze na przyjęcie dziecka, umożliwia uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz podjecie specjalistycznej terapii.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocowości.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem.

Chcemy, aby to rodzice zastępczy, którzy dokonali wyboru i chcą w ten sposób pomagać dzieciom oczekiwali na dziecko, które takiej pomocy wymaga. Nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna i wychowawcy ma decydować o woli zostania rodzicem zastępczym.

 


 

 
 

Drukuj E-mail

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Adres:
ul. Świętojańska 82B (dawniej I Armii Wojska Polskiego 82A i Świętojańska 82A)
07-202 Wyszków

tel./fax: 29 742 85 22, 29 742 85 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - środa 8.30 - 15.30
czwartek - dzień wewnętrzny
piątek 8.30 - 15.30

PCPR Wyszków

        Siedziba PCPR Wyszków
   

UWAGA!

Skrócenie czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wyszkowie.

WIĘCEJ INFORMACJI


W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU EPIDEMII W POLSCE, W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ COVID-19 WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSZKOWIE ZAWIESZA DO ODWOŁANIA KONTAKTY Z DZIEĆMI ODBYWAJĄCE SIĘ W POKOJU SPOTKAŃ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSZKOWIE


NA CO MOGĄ LICZYĆ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ?

DYŻURY PRACOWNIKÓW PCPR W CELU UDZIELANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI OSOBOM, KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY, ZWŁASZCZA LUDZIOM STARSZYM, SAMOTNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
NUMERY TELEFONÓW:

TEL. 29 742 85 22, W GODZINACH 7.30 – 16.00

TEL. KOMÓRKOWY 515 257 059, W GODZINACH 16.00 – 19.00 I W WEEKENDY W GODZINACH 7.30 – 19.00

WIĘCEJ INFORMACJI


 

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

 

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

 

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Drukuj E-mail

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Powiat Wyszkowski

Starosta Powiatu Wyszkowskiego ogłosił tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016-2017.

Drukuj E-mail

 • 1
 • 2
W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech