Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Aktualności
  • PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Aktualności

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

logotypy

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniu 20.07.2020 r. Powiat Wyszkowski podpisał Umowę z Wojewodą Mazowieckim  nr WPS-IV.946.5.39.2020 z późn. zm. na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Wyszkowski pozyskał środki finansowe w wysokości 249 775,00 zł w tym:  210.510,37 zł to środki z EFS, kwota  39 264,63 zł. pochodzi ze środków Krajowych.

Na podstawie Uchwały Nr 101/295/2020 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lipca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało upoważnione do realizacji ww. Projektu na terenie powiatu wyszkowskiego.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

przekazanie sprzetuW ramach realizacji zadania zakupiono: 53 sztuki laptopów wraz z oprogramowaniem, 39 sztuk drukarek wielofunkcyjnych, 7 sztuk oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,  wyposażenie 8 miejsc do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej   w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia oraz ich opiekunom. Ogółem wsparciem zostanie objętych 74 rodziny zastępcze, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie Dom dla Dzieci Nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Wyszkowie Dom dla Dzieci Nr 2.

W dniu 24 września 2020 w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Pan Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego  wraz z Panią Teresą Czajkowską – Członkiem Zarządu Powiatu Wyszkowskiego i Dyrektorem PCPR w Wyszkowie dokonali uroczystego przekazania w bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego oraz bezpłatnie przekazano środki ochrony indywidualnej rodzinom zastępczym. Sprzęt komputerowy i środki ochrony indywidualnej sukcesywnie przekazywane będą rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowaczym wg przyjętego harmonogramu.

            Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt będzie mogła wykorzystać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań okresie epidemii COVID-19.

Pan Starosta pogratulował wszystkim uczestnikom spotkania  przekazanego sprzętu, życzył dzieciom sukcesów w nauce, a rodzicom zastępczym sukcesów i satysfakcji z wykonywanej trudnej pracy związanej z wychowaniem i opieką powierzonych im dzieciom.

Pani Dyrektor podziękowała Panu Staroście i Pani Teresie Czajkowskiej za zaangażowanie w pozyskanie środków na realizację projektu. Szczególne podziękowania skierowała do pracowników  PCPR zaangażowanych w realizację projektu.    

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech