Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
 • Start
 • Aktualności
 • Zmiany w zasadach realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Aktualności

Zmiany w zasadach realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

pfron logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w związku ze zmianami zasad realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, wprowadzonymi Uchwałą nr 76/2020 Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r., udzielana jest pomoc finansowa  osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od marca 2020 r. Warunkiem otrzymania w/w dofinansowania jest wypełnienie wniosku.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat i są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

UWAGA !!!  Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III można składać do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl , osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82 A,  07-202 Wyszków, tel. 29 742-85-22 wew. 13 lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl .

Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III dostępny na stronie: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/zywiol_sytuacje_kryzysowe/02-04-2020_kierunki/U-029zz3_2020.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download  lub na stronie  www.pcpr-wyszkow.pl w zakładce Formularze i druki do pobrania.

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech