Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Aktualności

PRZEKAZANIE MIEJSC KWARANTANNY/IZOLACJI DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

Napisane: .

logotypy

Powiat Wyszkowski wspólnie z PCPR w Wyszkowie  realizował projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Liderem Projektu było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego pełnił Wojewoda Mazowiecki. Na terenie powiatu wyszkowskiego, na mocy upoważnienia Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, realizatorem projektu było PCPR w Wyszkowie.  

Cel główny Projektu, to: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Cel szczegółowy Projektu, to: wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Powiat Wyszkowski w ramach Projektu zakupił:

  1. wyposażenie na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania:
  1.  środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią:
  1. wyposażenie 16 miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w tym:

 na łączną kwotę 38 272,00 zł.

Ww. asortyment został użyczony do bezpłatnego korzystania: wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wyposażenie miejsc kwarantanny/ izolacji było ostatnim etapem realizacji przez Powiat Wyszkowski Umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim  nr WPS-IV.946.5.39.2020 z późn. zm. na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  

Ogółem wsparciem zostało objętych: 74 rodziny zastępcze, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie Dom dla Dzieci Nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie Dom dla Dzieci Nr 2.

Powiat Wyszkowski na realizację projektu wydatkował łącznie: 249 618,34 zł, w tym 84,28% pochodziło ze środków europejskich, 15,72% ze środków krajowych.

Drukuj

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech