Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
 • Start
 • Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 1. socjalizacyjnego;
 2. interwencyjnego;
 3. specjalistyczno-terapeutycznego;
 4. rodzinnego.

 

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej obejmują:

 1. zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 2. realizowanie planu pomocy dziecku;
 3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego od 1 września 2016 r. funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze,  których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski:

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DLA DZIECI NR 1 w WYSZKOWIE
ul. Dworcowa 3A
07-200 Wyszków
 

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DLA DZIECI NR 2 w WYSZKOWIE
ul. Dworcowa 3B
07-200 Wyszków
 


Adres do korespondecji:

ul. Świętojańska 89A
07-200 Wyszków
tel.: (29) 757 13 80
tel. interwencyjny: 504523206
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.domdladzieci.pl
Dyrektor: Alicja Małgorzata Zapolska

 

Od dnia 1 marca 2023 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi prowadzonych przez Powiat Wyszkowski wynoszą:

 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3A, w wysokości 5 683,24 zł (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 24/100);
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3B, w wysokości 6 223,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100).

 

 

 

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), również na terenie innych powiatów.

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

 1. przyznanych świadczeń oraz dodatków – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
 2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w jednej z ww. form placówek.

 

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do tej opłaty lub z urzędu, uwzględniając Uchwałę nr XXXI/228/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, może umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Przyznawanie pomocy osobom opuszczającym pieczę zastępczą.

Osobie pełnoletniej, opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki;
  • usamodzielnienie;
  • zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  • zatrudnienia,
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 

Jednym z warunków przyznania pomocy dla osób usamodzielnianych jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozostałe warunki jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie ww. pomocy, reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Osoba pełnoletnia opuszczająca jedną z wyżej wymienionych form opieki całodobowej zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

 

Warunki i kryteria dochodowe jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie ww. pomocy, reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

 

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, rodzice tego dziecka obowiązani są do zwrotu powiatowi kwoty poniesionej opłaty, o której mowa w art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 18 ust. 7 zdanie drugie ww. ustawy Rada Powiatu w Wyszkowie określiła w Uchwale Nr VIII/58/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za dziecko umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.  

 Zarządzenie nr 12/2023 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2023 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2022 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2021 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2020 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2019 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2018 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2017 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 19/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2016 roku. (metryka aktu) - obowiązywało do 31.08.2016 r.

 

Drukuj E-mail

Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 3' at line 5

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech