Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Pozarządowa Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego

Od dziś do 25 sierpnia 2023 r. można się zgłaszać do udziału w Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.

Jeśli: 

 • Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści;
 • Interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji;
 • Zastanawiasz się co to jest język inkluzywny i jak się nim posługiwać;
 • Chcesz prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne w swoim środowisku lokalnym;

to zapraszamy do Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, która pozwoli Ci zdobyć wiedze i kompetencje do prowadzenia zajęć równościowych.

Akademię Stowarzyszenie BORIS realizuje w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP oraz Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej "UP-Date". 

Udział w Akademii jest bezpłatny (po stronie uczestników jest koszt noclegów oraz dojazdów do miejsca warsztatów: Warszawa/Wrocław). 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://tiny.pl/c7m1w

#SPLOTwartości

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Drukuj E-mail

Ekonomia Społeczna

Prezentujemy Państwu poradnik "Organizacje pozarządowe na oceanie prawa i podatków. Przewodnik po najważniejszych zagadnieniach".

Przewodnik przeznaczony jest zarówno dla istniejących instytucji społecznych, jak i osób noszących się z z zamiarem jej powołania opracowany został przez Zespół prawników i doradców podatkowych CRIDO oraz Fundację CRIDO.

Publikacja zawiera praktyczne informacje o tym, jak zakładać fundację lub stowarzyszenie, na co zwracać uwagę pisząc statut, do jakich instytucji zgłaszać dokumenty przy powoływaniu organizacji pozarządowej. Przewodnik opisuje proces powoływania i rolę poszczególnych organów w fundacji i stowarzyszeniu oraz jak stać się Organizacją Pożytku Publicznego. Omawia też podstawowe umowy zawierane w działalności NGO, w tym w zakresie zatrudniania pracowników czy współpracy z wolontariuszami. Duża część przewodnika poświęcona jest finansowaniu i sprawozdawczości w NGO oraz podatkom - m.in. PIT, CIT oraz VAT, zarówno w odniesieniu do instytucji prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.

Organizacje pozarządowe na oceanie prawa i podatków

https://www.powiat-wyszkowski.pl/info/zawartosc/277

 

 

Drukuj E-mail

Polityka prywatności strony PCPR w Wyszkowie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. Świętojańskiej 82B, 07-200, NIP: 7621774575, REGON: 550720369 i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej strony internetowej (dalej: „Strona”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XII poniżej.

Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XI poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

II. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób).
 • pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku prowadzenia relacji biznesowych / zawierania lub wykonywania umowy (np. zakup przez Użytkownika usługi lub produktu Administratora).
 • pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne).
 • pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.).
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:

 • Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data, zdjęcie.
 • Dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych.
 • Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego, dane zabezpieczające konto.
 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • Przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:

 • Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę.
 • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Administratora.
 • Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody Użytkowników na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.
 • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.
 • Badania: angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o produktach i usługach Administratora.
 • Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.

 

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te  podmioty z mocy prawa;
 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora lub udziałów w kapitale zakładowym Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Strony jest firma EHOST Krzysztof Dziewoński z siedzibą w 24-100 Puławy, ul Cichockiego 13/6, świadcząca usługę hostingu serwera www tej Strony. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w trakcie użytkowania Strony przez Użytkowników. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie, której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

 

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Na chwilę obecną Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Administratora standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 

V. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

 

VI. Dokładność Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane; oraz
 • Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

 

VII. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

 

VII. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

 

VIII. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 

X. Pliki cookies (ciasteczka)

Administrator korzysta z następujących Stron Internetowych

www.pcpr-wyszkow.pl

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem cookies jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wyszkowie.

Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub zastosować odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zaznaczając zgodę na wszystkie pliki cookies lub zaznaczając wybrane pliki cookies. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Administrator korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

 1. Pliki techniczne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 3. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na stronach tych mediów.

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Wszelkie dodatkowe pytania związane wykorzystywaniem cookies prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

 

XI. Dane kontaktowe 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XII. Definicje

 • Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
 • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).

Drukuj E-mail

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie został wyznaczony Pan Michał Przychodzki.
 
Kontakt
Michał Przychodzki - Koordynator do spraw dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. Świętojańska 82B

07-202 Wyszków

tel.: 29 742 85 22 wew. 15
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Większość zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Niektóre odsyłacze nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Przychodzki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 742 85 22 wew. 15.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie usytuowane jest w budynku należącym do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 82B.
 2. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. W budynku na parterze obok pokoju nr 6 jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 11. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.

Drukuj E-mail

Zaproszenie do Projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Zapraszamy Państwa do współpracy  w pilotażowym projekcie realizowanym wspólnie  z PFRON -em:

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt będzie realizowany w ośrodku:

- Centrum Rehabilitacji – „Obok Lasu” w Grębiszewie k/ Mińska Mazowieckiego, ul. Rozwojowa 79 dla osób niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,

- Cele projektu:

Opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.        

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia lub niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej.

Grupy docelowe :

- osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;

- osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym ,które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Kompleksowa rehabilitacja –główne założenia modelu

 

Rehabilitacja kompleksowa, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej równolegle w trzech modułach:

-zawodowym :mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

- psychospołecznym : mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

- medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu aktywności zawodowej.

Zakres wsparcia:

 1. Dwutygodniowy okres próbny w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, w trakcie którego będą przeprowadzone następujące działania:
 2. a) ocena kompetencji zawodowych w oparciu o klasyfikację ICF, prowadzona przez zespół ORK oraz Centralnego Instytutu Pracy –Państwowego Instytutu Badawczego.
 3. b) opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który będzie zawierał ścieżkę prowadzenia rehabilitacji, czyli formy i metody realizacji rehabilitacji kompleksowej nastawionej na przywracanie lub rozwój jego zdolności psychospołecznych i fizycznych oraz umiejętności zawodowych istotnych z punktu widzenia konkretnego zawodu.
 4. c) zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów: medycznego, zawodowego oraz psychospołecznego.
 5. d) podpisanie zgodny na realizację IPR, stanowiącej umowę na realizację rehabilitacji kompleksowej.

 

 1. Cykl rehabilitacyjny prowadzony w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, na bazie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, składający się z trzech modułów:

a)Moduł medyczny

b)Moduł zawodowy

c)Moduł psychospołeczny

Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:30 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. ORK zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji wsparcia (w tym szkoleniowe i piśmienne).

 1. Wsparcie po rehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK -ORK zapewnia uczestnikowi po opuszczeniu Ośrodka wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/ psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.
 1. Świadczenia towarzyszące –w takcie pobytu w ORK Uczestnik ma zapewnione:
 • osoby przebywające w trybie stacjonarnym:

-noclegi w pokojach 1-2 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,

-zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu, a także zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie z regulaminem  zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).

 • osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:

-wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,

-zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).

 • osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:

-dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w wypadku pobytu niestacjonarnego,

-opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.

Drukuj E-mail

Karta Polaka

Informacja dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce

INFORMUJEMY cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, że:

1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Starosta składa wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 07-202 Wyszków, ul. Świętojańska 82A, tel. 29 742 85 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Decyzja wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.

3. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie właściwego urzędu/banku lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.

4. Cudzoziemców, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, zamieszkałych na terenie Powiatu Wyszkowskiego prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia o wyborze formy wypłaty świadczenia i jego złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82A, pokój nr 6, bądź przesłanie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętojańska 82 A
07-202 Wyszków

5. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Drukuj E-mail

Prawnik

W ramach poradnictwa specjalistycznego prawnik nieodpłatnie świadczy pomoc prawną poprzez:

        • udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

Uwaga!

Niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem telefonu: 29 742 85 22.

 

Drukuj E-mail

Linki

 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

 Urząd Miejski w Wyszkowie

 Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie

 Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 Samorząd Województwa Mazowieckiego

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 Wszystko o rodzinie w jednym miejscu strona przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 Portal dla osób niepełnosprawnych

 IPON - Internetowy portal osób niepełnosprawnych

 Portal organizacji pozarządowych

 Portal Pomocy Społecznej

 Serwis Informacyjny Domów Pomocy Społecznej

 Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”

 

Drukuj E-mail

Psycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizując zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego zatrudnia - specjalistę psychologa.

 • Konsultacje z psychologiem trwają około 45 minut; istnieje możliwość konsultacji telefonicznych;
 • Numer telefonu kontaktowego: 29 742 85 22 wew. 17
 • W razie odwołania spotkania prosimy o kontakty telefoniczny najpóźniej w dzień poprzedzający wizytę pod wyżej wskazanym numerem telefonu. Niniejszym informujemy, iż pierwszeństwo przy zapisach mają przede wszystkim rodziny zastępcze będące pod specjalistyczną opieką PCPR, wychowankowie rodzin zastępczych oraz kandydaci ubiegający się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.
   

Za działania priorytetowe w realizacji uznano:

 • Udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenia terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i/lub małoletnich umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszkowskiego;
 • Wspieranie rodzin zastępczych borykających się z problemami w tym min. problemami opiekuńczo-wychowawczymi; wspieranie rodzin zastępczych uwzględniające konsultacje indywidualnych przypadków w środowisku;
 • Sporządzanie opinii psychologicznych według potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami i innymi instytucjami oraz podmiotami w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej;
 • Przeprowadzenia badań oraz sporządzenie stosownej opinii psychologicznej dla kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej na terenie Powiatu Wyszkowskiego;
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej;

 

Przyjmowanie interesantów (z terenu Powiatu Wyszkowskiego) i świadczenie im usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w sytuacjach:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Konsultacje psychologa (pokój nr 7):

Wtorek 09.00 – 14.00
Środa 09.00 – 14.00
Czwartek 09.00 – 14.00
Piątek 09.00 – 14.00Drukuj E-mail

Bezpłatne porady prawne w ramach poradnictwa specjalistycznego

W ramach poradnictwa specjalistycznego prawnik nieodpłatnie świadczy pomoc prawną poprzez:

 1. udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

 2. sporządzanie pism procesowych dla interesantów.

Uwaga!

Niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem telefonu: 29 7428522

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przypomina, że w Powiecie Wyszkowskim po raz kolejny realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

c) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości);

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I:

1) Obszar A – Zadanie 2: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu;

2) Obszar B – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3) Obszar C – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, Zadanie 3 i 4: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4) Obszar D: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module II: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy naboru wniosków:

Moduł I: do 30 sierpnia 2015 r.

MODUŁ II: do 10 października 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 (tel. 29 74 285 22 wew. 13) lub ze strony internetowej: www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd - Formularze i druki do pobrania”  

Drukuj E-mail

 • 1
 • 2
W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech