Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata. Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium Powiatowej Rady, wybierane na okres jednego roku. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.

Zadania przewodniczącego:

  1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
  2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
  3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
  4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
  5. inicjuje i organizuje prace rady.

 

Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwołania posiedzeń częściej.

W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Warunki niezbędne do działania Społecznej Rady w porozumieniu ze Starostą zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech