Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU

Po raz kolejny w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

 

Cele szczegółowe programu w 2019 roku:

 1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
 2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
 3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.
 4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
 5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:  

       a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–    Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

–     Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

–     Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

–     Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;

         b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–     Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

–     Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

–     Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

–     Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

–     Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

        c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–       Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

–       Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

–       Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

–       Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

        d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

     2.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące programu

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A

Zadanie 1:

Adresaci:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

–       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–       dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2:

Adresaci:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       wiek aktywności zawodowej,

–       dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym:

–       dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

–       dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

–       dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,

–       dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 3:

Adresaci:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       wiek aktywności zawodowej,

–       dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym:

–       dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

–       dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

–       dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,

–       dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4:

Adresaci:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–       dysfunkcja narządu słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar B:

Zadanie 1:

Adresaci:

–       znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

–       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–       dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania:

–       dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

–       dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

–       dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2:

Adresaci:

–       pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

Maksymalna kwota dofinansowania:

–       dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

–       dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

–       dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Niewymagany udział własny.

Zadanie 3:

Adresaci:

–       umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       dysfunkcja narządu wzroku,

–       wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania – 6.000 zł.

Wymagany udział własny – 30 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4:

Adresaci:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

–       dysfunkcja narządu słuchu,

–       trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

–       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania – 2.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 5:

Adresaci:

–       pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

–       znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 1.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar C:

Zadanie 2:

Adresaci:

–       znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 3.500 zł.

Niewymagany udział własny.

Zadanie 3:

Adresaci:

–       stopień niepełnosprawności,

–       wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–       potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

–       potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

–        w zakresie ręki – 9.000 zł,

–        przedramienia – 20.000 zł,

–        ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

–        na poziomie podudzia – 14.000 zł,

–        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–        uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4:

Adresaci:

–       stopień niepełnosprawności,

–       wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–       potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

–       potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania:  do 30% kwot, o których mowa przy obszarze C Zadanie 3, tj. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

–     w zakresie ręki – 2.700 zł,

–     przedramienia – 6.000 zł,

–     ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,

–     na poziomie podudzia – 4.200 zł,

–     na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,

–     uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 5:

Adresaci:

–       znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

–       wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–       dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

–       zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł .

Wymagany udział własny: 35 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar D:

Adresaci:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       aktywność zawodowa,

–       pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wymagany udział własny: 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

–       nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • 1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 z;
 • 2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • 3) opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 1) 700 zł - w innych przypadkach, które określi realizator programu,
 • 2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 3) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 4) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)    do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2)    do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)    do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 • 1) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku);
 • 2) 65% wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce. Poprzez przerwę w nauce należy rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 1. Świętojańska 82A,

od poniedziałku do piątku  w godz. 8:30 – 15:30 pok. nr 1

lub w wersji elektronicznej (zakładka „Formularze i druki do pobrania” – „Program Aktywny samorząd”)

Wnioski można składać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminach:

MODUŁ I:

od 29 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

MODUŁ II:

 od 12 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019

(1-y cykl 2019)

 

od 9 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

(2-gi cykl 2019)

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

są zamieszczone również na stronie www.pfron.org.pl

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” w 2019 r.

11.03.2019   

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

12.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-szy cykl 2019)

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-szy cykl 2019)

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

29.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I programu

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I programu

09.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego  2019/2020 (2-gi cykl 2019)

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 r.

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech