Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Rodziny zastępcze

Oddzielenie dziecka od rodziny naturalnej musi wynikać z jak najlepiej pojętych interesów dziecka.

 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r., Nr 149, poz. 887). 

Ustawa powstała w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 


Powstała: 

 • dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, 

 • dla dobra rodzinny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.  

W oparciu o założenia powołanej ustawy:
Powiat organizuje rodzinną pieczę zastępczą

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecku przez rodziców Starosta organizuje pieczę zastępczą.

Piecza zastępcza jest to ogół przedsięwzięć o charakterze wychowawczym, socjalnym, organizacyjno-prawnym mających na celu przywrócenie funkcji rodzinom, które z różnych powodów nie sprawują, bądź z przyczyn od nich niezależnych nie są w stanie sprawować pieczy nad dzieckiem.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.

Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.
Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą.

Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Czekamy codziennie:
w godz. 8.00 - 16.00,
tel.: 29 742 85 22

Piecza zastępcza zapewnia:

 1. realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe-dążenie do przysposobienia dziecka,

 2. przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobycia umiejętności społecznych,

 3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. rodzinnej,

 2. instytucjonalnej.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. rodzina zastępcza;

a) spokrewniona;
b) niezawodowa;
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.
2. rodzinny dom dziecka.
 

Rodzina zastępcza – jest to forma sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem, nad którym nie sprawują pieczy rodzice. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka jest pieczą alternatywną wobec rodzicielskiej.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu alimentacyjnego, 

 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 6. przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego potrzeb indywidualnych, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej;

 2. zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń;maluch2.jpg

 3. zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 4. zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;

 5. zaspokaja potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne;

 6. zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ze sąd postanowi inaczej.

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację zadania. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wyszkowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i rodziny zastępczej zawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej lub rodziny zastępczej zawodowej, po przeprowadzeniu oceny kandydatów, na szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Następnie wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełnienia warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze na przyjęcie dziecka, umożliwia uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz podjecie specjalistycznej terapii.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocowości.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem.

Chcemy, aby to rodzice zastępczy, którzy dokonali wyboru i chcą w ten sposób pomagać dzieciom oczekiwali na dziecko, które takiej pomocy wymaga. Nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna i wychowawcy ma decydować o woli zostania rodzicem zastępczym.

 


 

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech