Poradnictwo specjalistyczne

Liczba odwiedzających: 149

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że mieszkańcy powiatu wyszkowskiego mogą skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w zakresie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego oraz prawnego.


Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna udzielana jest wyłącznie mieszkańcom powiatu wyszkowskiego.
Konsultacje z psychologiem trwają około 45 minut. Istnieje możliwość konsultacji telefonicznych.
Numer telefonu kontaktowego:
29 742 85 22 / 29 742 85 23 wew. 17
W razie odwołania spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, najpóźniej w dzień poprzedzający wizytę pod wyżej wskazanym numerem telefonu.
Niniejszym informujemy, iż pierwszeństwo przy zapisach mają przede wszystkim rodziny zastępcze będące pod specjalistyczną opieką PCPR, wychowankowie rodzin zastępczych oraz kandydaci ubiegający się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.


Konsultacje psychologa (pokój nr 7):
Wtorek
09.00 – 14.00
Środa
09.00 – 14.00
Czwartek
09.00 – 14.00
Piątek
09.00 – 14.00


Za działania priorytetowe w realizacji uznano:

 • udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych (w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), dla rodzin zastępczych i/lub małoletnich umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych przypadków w środowisku; w razie konieczności kierowanie do innych instytucji specjalistycznych,
 • sporządzanie opinii psychologicznych według potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami i innymi instytucjami oraz podmiotami w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • przeprowadzanie badań oraz sporządzenie stosownej opinii psychologicznej dla kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej na terenie powiatu,
 • czynny udział w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 • konsultacje z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
 • współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym i sporządzanie Kart Dziecka (fragmenty przypisane psychologowi) na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego,
 • konsultacje z instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej tj. kuratorzy sądowi, kuratorzy społeczni, szkoły, przedszkola, Ośrodki Pomocy Społecznej i inne,
 • współtworzenie diagnoz psychofizycznych dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • przyjmowanie interesantów (z terenu powiatu) i świadczenie im usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w sytuacjach:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • alkoholizmu,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Pomoc prawna

W ramach poradnictwa specjalistycznego, prawnik nieodpłatnie udziela porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Radca prawny dostępny jest w PCPR raz w tygodniu, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu spotkania pod numerem telefonu: 29 742 85 22.