Cudzoziemcy

Liczba odwiedzających: 186

Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą


Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub
  • przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

udzielana jest na jego wniosek pomoc w zakresie wspierania procesu integracji. 

Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem po akceptacji Wojewody Mazowieckiego. Program może być  realizowany w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.  

Cudzoziemcowi przysługuje pomoc w formie:

  • świadczeń pieniężnych;
  • opłacania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
  • pracy socjalnej;
  • specjalistycznego poradnictwa; 
  • udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, itp.

Świadczenia pieniężne są przyznawane z przeznaczeniem na:

  • utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
  • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

Wniosek w sprawie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy lub ochrony międzynarodowej, lub uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z dokumentami, o których mowa w art. 91 ust. 6-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ).