Zadania PCPR

Liczba odwiedzających: 258

Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jest realizacja zadań przypisanych do realizacji powiatowi - własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, organizatora pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej. Powierzone zadania:

 • wykonywane są przez Centrum w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu Wyszkowskiego,
 • wykonywane są samodzielnie lub we współpracy przy ich realizacji z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z innymi jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

Realizacja ww. zadań odbywa się m.in. poprzez:

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, itp.,
 • organizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin i rodzin zastępczych,
 • organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 • współpracę ze Środowiskowymi Domami Samopomocy,
 • dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • pomoc i objęcie opieką cudzoziemców posiadających status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą przebywających na terenie powiatu wyszkowskiego,
 • realizację innych zadań przewidzianych przepisami prawa.