Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Liczba odwiedzających: 218

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców z terenu powiatu wyszkowskiego

W Powiecie Wyszkowskim Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie MONAR-Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, któremu w ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Wyszkowskiego Uchwałą Nr 300/1003/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. powierzył realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego”.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Powiat Wyszkowski zawarł umowę ze Stowarzyszeniem MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie Nr 522/PR/2023 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego.

Ośrodek mieści się w Wyszkowie przy ul. Komunalnej 10A.

Ośrodek wypełnia zadania własne powiatu wynikające z art. 47 ustawy o pomocy społecznej. Placówka dostępna jest całodobowo (w godz. nocnych, soboty, niedziele i święta pod interwencyjnym numerem telefonu 29 742 48 43) dla wszystkich osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, potrzebujących pomocy, wsparcia i opieki oraz dla osób i rodzin doznających przemocy domowej. Zatrudnienie specjalistów umożliwia realizację zadań polegających na udzielaniu natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. W ramach usług interwencyjnych Ośrodek udziela także, w uzasadnionych sytuacjach, schronienia w okresie do dwóch miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny miesiąc.

Do Ośrodka kierowane są osoby bądź rodziny z Powiatu Wyszkowskiego znajdujące się w sytuacji kryzysowej bez względu na posiadany dochód, a w szczególności:

 • członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową,
 • rodziny w kryzysie,
 • osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osoby przeciążone psychicznie na skutek traumatycznych sytuacji życiowych, znajdujące się w stanie przewlekłego stresu,
 • osoby znajdujące się w kryzysie spowodowanym nagłą stratą i zdarzeniem losowym.

Procedura przyjmowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

Przyjęcie do Hostelu następuje na wniosek: osoby zainteresowanej lub za zgodą osoby zainteresowanej na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego lub innego podmiotu – po otrzymaniu akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie lub upoważnionego pracownika.

Skierowanie do Hostelu może być wydane na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, jednak w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby lub rodziny umieszczonej w Hostelu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika Ośrodka i akceptacji Dyrektora PCPR w Wyszkowie, można je przedłużyć o jeden miesiąc.  

Hostel dysponuje 5 miejscami w dwóch pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym i kuchnią.

Pobyt w Hostelu jest nieodpłatny.

Formy udzielanej pomocy w OIK:

 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo socjalne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • terapie indywidualne rodzin,
 • zapewnienie schronienia w Ośrodku,
 • poradnictwo telefoniczne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z niestacjonarnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek rejestrowane są po uprzednim kontakcie osobistym lub telefonicznym z Ośrodkiem (tel. 29 742 48 43).