Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu”

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o prowadzonej rekrutacji w ramach projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” nr projektu RPMA.09.01.00-14-8150/17 , który będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w terminie od 01.11.2017 r. do 31.07.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby:

 1. zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 2. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 4. w wieku 18 – 67 lat, w tym osoby:

· niepełnosprawne (22 osoby),

· korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (4 osoby),

· bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy (4 osoby)

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • diagnozy indywidualnych potrzeb potencjałów Uczestników Projektu połączona z pośrednictwem psychologicznym,
 • warsztatów kompetencji społecznych,
 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia zawodowego,
 • płatnego stażu zawodowego,
 • pośrednictwa pracy.

Więcej informacji na plakacie.

Drukuj E-mail

Projekt "NIE! - dla wykluczenia"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński realizuje na terenie woj. mazowieckiego projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. ”NIE - dla wykluczenia”.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących w woj. mazowieckim na obszarach poniżej progu de faworyzacji, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które jednocześnie doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego. Projekt zakłada utworzenie 6 grup po 12 uczestników, a więc w sumie wsparciem zostaną objęte 72 osoby (43K i 29M). Minimum 30% uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, a minimum 19% stanowić będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. Pierwszeństwem w objęciu wsparciem będą miały osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu oferowane są:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu - 2h/UP.

2. Poradnictwo psychologiczne - 7h/UP.

3. Trening umiejętności społecznych - 8h/grupa (śr. 12 os.).

4. Szkolenia zawodowe - 80h/grupa (śr. 12 os.).

5. Trzymiesięczny staż zawodowy.

6. Pośrednictwo pracy - 6h/UP.

 

Uczestnicy mają zapewnione:

1. Szkolenia dopasowane do wymagań współczesnego rynku pracy.

2. Zajęcia z profesjonalnymi szkoleniowcami, psychologami, doradcami zawodowymi oraz pośrednikami pracy.

3. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

4. Catering.

5. Zwrot kosztów dojazdu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. mazowieckiego, a miejsca spotkań będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie Projektu "NIE - dla wykluczenia".

Drukuj E-mail

Projekt "Zaktywizowane Mazowieckie"

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. realizuje projekt „Zaktywizowane Mazowieckie”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 30 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Uczestnikom/czkom projektu oferowany jest udział w kompleksowym programie obejmującym BEZPŁATNE:

 • poradnictwo zawodowe (z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe z zakresu:
  • technik prac biurowych,
  • specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac,
  • przedstawiciel handlowy,
 • 3-miesięczny staż zawodowy.

Ponadto w ramach projektu zapewniono dla Uczestników/czek: materiały szkoleniowe i catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu oraz możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na stronie projektu "Zaktywizowane Mazowieckie".

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2017

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania podziękowań i słów uznania za ofiarną i ciężką pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Wszystkim Państwu niosącym pomoc osobom potrzebującym życzymy wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Komunikat - „Program wyrównywania różnic między regionami III"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki pismem z dnia 17 października 2017 r. skierował do Powiatu Wyszkowskiego zaproszenie do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 r.


Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c) 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2018 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 30 %;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych – 70 %;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;
 5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane do dnia 31 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.
Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. w Oddziale Mazowieckim PFRON ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.
W przypadku pytań dotyczących programu informacji udziela w Oddziale Mazowieckim PFRON Pani Beata Noceń, tel.: 22 311 83 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”

Projekt jest skierowany do młodzieży, która nie uczy się stacjonarnie – dziennie (ale może np. studiować zaocznie), nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania (udział w kursach, innych projektach), dla 6 kobiet i 4 mężczyzn, w tym osoby z udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, w stopniu pozwalającej na udział w zajęciach projektu.

Celem wsparcia adresowanego do tej grupy młodzieży będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych, psychologiczne i doradcze wsparcie młodzieży, która ukończyła naukę, lecz nie podjęła pracy.

 

Kryteria rekrutacji uczestników do Projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”:

 • Osoba w chwili przystąpienia do Projektu musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonego 25 roku życia, tym samym nie może do 30 sierpnia 2018 ukończyć 25 roku życia;
 • Musi być osobą bierną zawodowo (niepracującą);
 • Nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Nie może uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia (brak kontynuacji nauki);
 • Nie może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna;
 • Wymagane jest zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny"

W dniu 19 października w warszawskim centrum konferen- cyjnym "EuroCentrum" odbyła się zorganizowana przez Fundację Dziecko i Rodzina Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny" podsumowująca projekt o tej samej nazwie. 

Pośród wielu tematów prezentowanach przez kilku prelegentów poruszone zostało również bardzo istotne zagadnienie współpracy powiatowych centrów pomocy rodzinie z ośrodkami pomocy społecznej. Pani Krystyna Kurowska – Dyrektor PCPR w Wyszkowie oraz Pani Agnieszka Mróz – Dyrektor OPS w Wyszkowie wspólnie przedstawiły prezentację pt. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wystąpienie to idealnie podsumowało współpracę PCPR z OPS, która odbywa się zgodnie z ideą "Razem dla dziecka i rodziny" w wielu obszarach i stanowi podstawę do zwiększenia efektywności i jakości realizowanych usług we wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i umożliwienie zaprezentowania tego ważnego aspektu pracy powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej.

Więcej o Konferencji "Razem dla dziecka i rodziny"

 

 

Drukuj E-mail

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora PCPR w Wyszkowie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 Dyrektora PCPR w Wyszkowie dzień 2 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Cntrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Projekt „Najlepszy czas na działanie jest teraz!”

Fundacja Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI" realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt „Najlepszyczas na działanie jest teraz!”.
Trwa rekrutacja 48 osób lub rodzin, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, na obszarach poniżej progu defaworyzacji.
W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • wsparcie psychologiczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,
 • szkolenie zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • trening kompetencji społecznych i pedagogiczno-wychowawczych,
 • trzymiesięczne staże zawodowe.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI".

Drukuj E-mail

Zmiana adresu PCPR w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa nazwa ulicy przy której mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Od 2 września 2017 r. ulica I Armii Wojska Polskiego nosi nazwę Świętojańska.

Aktualny adres to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
ul. Świętojańska 82A
07-202 Wyszków

Drukuj E-mail

Oferta OHP ze Zwolenia

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu informuje, że prowadzi nabór do:

 • szkoły podstawowej z oddziałami przysposobiajacymi do pracy kl. VII,
 • gimnazjum z oddziałami przyspobiajacymi do pracy kl. II i III,
 • szkoły branżowej I stopnia,
 • rzemieślniczej nauki zawodou.

Uczestnictwo w OHP daje mozliwość bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w internacie ośrodka. 

Ulotka promocyjna dostępna jest TUTAJ.

Więcej informacji na stronach Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu.

Drukuj E-mail

Zaproszenie na Letnie Obozy Parafiadowe w 2017 roku

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza zaprasza na Letnie Obozy Parafiadowe, które już od niemal 30 lat organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej. To wyjątkowa okazja dla młodych ludzi do spędzenia wartościowych wakacji w urokliwych zakątkach całej Polski.

Letnie Obozy Parafiadowe 2017 to wyjątkowa okazja dla młodych ludzi, do nawiązania kontaktów rówieśniczych, rozwijania swoich talentów oraz kształtowania nowych umiejętności poprzez gry, zabawy, śpiew, wycieczki i parafiadowe współzawodnictwo, a dobre doświadczenie wakacyjne z pewnością owocować będzie w ciągu całego roku szkolnego.

Więcej informacji na stronie Obozy Parafiadowe

 

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017

W dniu 24 maja 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę i ustanowił dzień 30 maja dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W przyjętym dokumencie posłowie uznali potrzebę poprawy losu dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla podkreślenia potrzeby wsparcia dzieci pozbawionych naturalnej opieki oraz prawa dziecka do wychowania i dorastania w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z 10 letnią tradycją zorganizowało w dniu 8 czerwca 2017 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego.
Tegoroczne obchody miały na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, promowanie szacunku dla osób starszych w rodzinie, zdrowego i sportowego stylu życia.
Obchody miały formę festynu integracyjnego rodzin. Gospodarzem uroczystości była Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Goście i rodziny zastępcze zaproszeni zostali na teren rekreacyjny Domu.
W części oficjalnej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podkreślił, że ,,rodzicielstwo zastępcze, to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do rodziny własnej dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę. Wprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki.”
Wiele ciepłych słów skierował do rodzin zastępczych Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Podkreślił, że na terenie Powiatu Wyszkowskiego funkcjonuje ogółem 76 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 103 dzieci. W 2016 r. utworzonych zostało 16 nowych rodzin zastępczych i przyjętych do nich zostało 21 dzieci. Starosta do rodzin zastępczych skierował słowa podziękowania i uznania za cierpliwe i pełne osobistego poświęcenia wychowanie dzieci.
Uczestnikom obchodów życzenia złożył Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku. Proboszcz zaprosił do wspólnej modlitwy i pobłogosławił uczestników.
Przedstawiciel rodzin zastępczych podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości.
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku uświetnili obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego brawurowymi występami scenicznymi. Za występy nagrodzeni zostali szczerymi oklaskami.
Wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do pięknie przygotowanych i zastawionych stołów na posiłek. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej przygotowali grochówkę, pyszne, jeszcze ciepłe bułeczki, podali kompot owocowy. Dyrekcja, wychowawcy i wychowankowie Domów dla Dzieci w Wyszkowie poczęstowali wszystkich osobiście upieczonymi ciastami. O bogactwo na stole zadbały rodziny zastępcze; wiele rodzin przygotowało dla uczestników własnoręcznie upieczone ciasta, smakołyki, przyniosło owoce, słodycze. Rodziny zastępcze zorganizowały z pomocą pracowników Domu Pomocy Społecznej grilla z pieczonymi kiełbaskami i kaszanką.
Organizatorzy zapewnili dzieciom i rodzicom możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Były gry, zabawy sprawnościowe, współuczestnictwo sportowe, konkursy z nagrodami, prezentacje twórczości plastycznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dziękuje za pomoc w organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego:
 • Gościom za przybycie, życzenia i prezenty,
 • Dyrekcji i Pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku- za gościnność, posiłek, wszelkie wsparcie w organizacji uroczystości,
 • księdzu Kanonikowi Pawłowi Stacheckiemu – Proboszczowi Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku- za modlitwę i błogosławieństwo,
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku – za artystyczny występ,
 • Dyrekcji i Wychowankom Domu dla Dzieci w Wyszkowie za ciasto,
 • Dyrekcji i Wychowankom Zespołu Szkół ,,Rybienko Leśne” za przekazane wcześniej zabawki, które były nagrodami dla dzieci,
 • Rodzinom zastępczym za zaangażowanie i współorganizację.

 

Drukuj E-mail

Projekt "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu oferowane są:
 • specjalistyczne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • trening pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • szkolenia zawodowe.

 

Ponadto zapewnione są:
 • stypendia stażowe,
 • wyżywienie podczas zajęć grupowych,
 • materiały szkoleniowe

Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

  Click to listen highlighted text! Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   W ramach projektu oferowane są: specjalistyczne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, trening pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia zawodowe.   Ponadto zapewnione są: stypendia stażowe, wyżywienie podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Powered By GSpeech

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech